Kiegészítő pedagógiai munka

 

Feladataink, eszközeink, eljárásaink

 

Feladataink

Tartalmas, konkrét, arányosan összehangolt feladatok adásával segítjük az egyéni tanulás eredményességét, kellő arányt teremtve a szóbeli (memoriterek, versek, szavak, képletek, szabadon előadott tananyag, stb.) és írásbeli feladatok között. A munkafüzetekkel, feladatlapokkal történő tanítási – tanulási folyamat előnyeit kihasználva erősíteni kívánjuk a szóbeliséget.

 

A megjelölt célokat általános vonatkozásban a 2012–es NAT alapelvei és a kerettantervben a megfogalmazott cél-, feladat- és követelményrendszer, a fenntartó által megfogalmazott elvárások határozzák meg. A tantervi anyagot minden tárgyból úgy tervezzük, hogy az legkésőbb május harmadik hetében befejezhető legyen. Így még jut idő arra, hogy összegezzük az adott évben megtanultakat, ismétléssel, gyakorlással elmélyítjük azokat. 

Nevelési oktatási módszereink megválasztásakor arra törekszünk, hogy azok igazodjanak egyfelől a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségükhöz, képességeikhez, másfelől a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kultúrájához, felkészültségéhez, vezetői stílusához valamint a mindenkori szituációhoz.

 

Eljárások

 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:

• az oktatás valamennyi módszere,

• meggyőzés,

• minta,

• példa – példakép,

• eszménykép,

• bírálat – önbírálat,

• beszélgetés - felvilágosítás, tudatosítás,

• előadás - vita – beszámoló.

 

Módszerek

 

• ellenőrzés – értékelés,

• játékos módszerek,

• követelés,

• megbízás,

• gyakorlás,

• differenciált egyéni munka,

• páros munka, 

• segítségadás.

 

A magatartásra ható módszerek

 

Ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, verseny, differenciált csoportmunka, tevékenykedtetés.

Gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, felszólítás, utasítás, intés, tilalom, elmarasztalás. 

 

Összegezve

 

• közlés, átadás, magyarázat

• munkáltatás

• demonstrációs kísérletek elemzése

• szakirodalom, forrás, szemelvényelemzés

• kutatás, tanulói kísérlet.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos eljárások, módszerek

 

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatása-nevelése integrált közösségi formában maximum 12-14 fős iskolai osztályokban történik. 

Pedagógusaink, gyógypedagógusaink tevékenységük során figyelembe veszik a gyerekek egyéni képességeit, fejlődési tempóját, szociokulturális helyzetét, sajátos nevelési igényét. Hangsúlyt fektetünk a differenciált órai munkára, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások biztosítására. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítésekor elsősorban a szakértői bizottság szakvéleményeiben foglalt fejlesztési javaslatokat vesszük figyelembe. A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők segítik.

 

A részképesség-zavarok súlyosságának megfelelően biztosítjuk a méltányos számonkérési, értékelési, ill. felmentési lehetőségeket minden esetben a tanuló hosszú távú érdekeinek figyelembe vételével.

 

Felhasznált módszerek, eszközök

 

• logopédiai fejlesztés

• alapozó terápia

• pszicho-pedagógia

• kézművesség

• sport, mozgásfejlesztés.